Почетна Залога Услуге Контакт Latinica


______________________________________________________________________________________________________________________________Пословање
__________________
Услуге
__________________
Залога
__________________
Cash Express
__________________


Пословање и склапање уговора између зајмодавца (Залагаонице Б&С) и зајморилмалаца се врши у складу са "Законом о заложном праву на покретним стварима", Службени гласник 57/2003, 61/2005 и 64 / 2006

Корисници наших услуга могу бити правна и физичка лица. Вршимо услуге кредитирања уз обезбеђени залог. Уговор се склапа на 30 дана и даје зајмопримаоцима право на продужење уколико измирују своје услуге према залагаоници B&S. Трансфери и уплате се обављају е-банкингом директно на рачун зајмопримаоца.
Залога је ствар (покретна имовина) која је заложена. Уговором о залози се дужник (зајмопрималац) обавезује према повериоцу (зајмодавцу) да му преда неку покретну ствар над којом има право својине, да би поверилац могао да се наплати из њене вредности ако му његово потраживање не буде исплаћено у доспелости. Поверилац се обавезује да ће примљему ствар чувати и вратити у неоштећеном стању по престанку потраживања.
Cash express је дефиниција брзине по којој у тренутку од процене залога и склапања уговора испаћујемо договорену суму нашим клијентима. Наш циљ је да обезбедимо клијенту професионалну и брзу услугу.


                                                                                                              


                                          

                                         B & S Financial Brokerage d.o.o. 17. Октобра бр. 2, 11300 Смедерево,
                                         ПИБ:108170156, Матични број 20944820